I det hållbara samhället

Hasselfors Garden arbetar aktivt för hållbar och miljövänlig produktion, produktutveckling och distribution.

Med djupa rötter i den svenska marken

Grundat av Henrik Falkenberg 1603, har Hasselfors Garden genom åren växt till en av Sveriges största aktörer för trädgård. Idag hittar du våra produkter från norr till söder, en del exporteras även till våra nordiska grannländer. Vår verksamhet, såväl som kvalitet (ISO 9001) och miljösystem (ISO 14001) har certifikat som garanterar jämn och hög kvalitet på hela produktionsprocessen.

Vi agerar ansvarsfullt för att vi vill vill ha en positiv inverkan på miljön, samhället och människor. Därför tar vi hand om torvmossarna vi verkar på i linje med lagar och riktlinjer, skapar produkter som är säkra att använda och tar ansvar för våra kundrelationer. Hasselfors Garden ska vara ett företag som hjälper till att göra skillnad.

ISO-certifierad produktion

Många kunder kräver idag att deras leverantörer och samarbetspartners ska ha ett dokumenterat ledningssystem som visar att det finns nödvändig organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet och miljö. Hasselfors Gardens kvalitets- & miljöledningssystem är dokumenterat och certifierat enligt internationella standarder – ISO 9001 och 14001.

Standarder i sig gör dock ingen framgångsrik. Det som skiljer vinnare från förlorare är förmågan att använda sitt dokumenterade ledningssystem som källa till förbättringar och åstadkomma en kultur av ständigt förbättringsarbete i organisationen. Vi låter innehållet i standarderna bli en vägledning för vårt förbättringsarbete och kompletterat med en modern processyn och med en tydlig och central kundfokusering blir vi framgångsrika.

 • Code of Conduct

  Vår Code of Conduct är de etiska riktlinjer som vi och våra underleverantörer är skyldiga att följa för att produkter och tjänster ska produceras och genomföras på ett etiskt hållbart sätt.

  Läs mer

QEHS-Policy

QEHS är en förkortning för engelska ord kvalitet (q), miljö (e), hälsa (h) och säkerhet (s). Vi förbinder oss att följa denna politik i alla länder där vi är verksamma. Detta är möjligt genom ett bra ledningssystem, värderingar, etiska riktlinjer och med hjälp av våra anställda.

 • Vi följer lokal lagstiftning och agerar därefter.

 • Våra produkter motsvarar de kvalitetskriterier som vi ställt upp tillsammans med våra kunder.

 • Vi föredrar hållbara lösningar i vår produktutveckling.

 • Vi minimerar vår verksamhets miljöpåverkan.

 • Vi åtar oss att ständigt förbättra vår verksamhet.

 • Vår personal är vår viktigaste resurs och vi fokuserar oss på deras arbetstrivsel.

 • Vi kompromissar inte när det gäller arbetarskydd.